Współpracujemy z fotografem:
www.jacekkrzyzowski.pl

Regulamin sali zabaw

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do lat 11, natomiast konstrukcja zabawowa posiada ograniczenie wzrostowe do wysokości 150 cm.
 2. Dzieci w wieku do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 3. Zgodnie z wytycznymi producenta na konstrukcji zabawowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 55 dzieci.
 4. Dzieci poniżej 11-tu lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki.
 5. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 6. Sala zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 7. Wchodzenie dzieci do wnętrza „konstrukcji zabawowej” możliwe jest za zezwoleniem nadzorującego. Dzieci korzystające z urządzenia muszą bezwzględnie przestrzegać i stosować się do poleceń, wskazówek personelu nadzorującego.
 8. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych).
 9. Zabrania się wchodzenia do wnętrza „konstrukcji zabawowej” w obuwiu. Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową i zostawiają je w miejscu do tego przeznaczonym. W Sali Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są również zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu, a tym samym bezpieczeństwem dzieci.
 11. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali Zabaw. Ubiór dzieci, również nie powinien zagrażać ich bezpieczeństwu – należy unikać szelek, pasków (zwłaszcza z metalowymi klamrami), sznurków i troczków przy kapturze.
 12. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw Podwodny Świat, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw, który dostępny jest w placówce.
 13. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Sali zabaw.
 15. Na teren zabaw zabrania się wchodzenia z jedzeniem i piciem, dotyczy to także cukierków, lizaków, czy też gum do żucia. Posiłki i napoje spożywamy tylko przy stolikach. Wynika to głównie z dbałości o bezpieczeństwo dzieci.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren Sali zabaw własnych artykułów spożywczych i napojów.
 17. Zabrania się dzieciom korzystającym z „konstrukcji zabawowej” takich zachowań, które mogłyby doprowadzić do kontuzji lub zranienia innych przebywających osób na terenie obiektu.

  Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA ZADŁAWIENIA
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 18. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi.
 19. Udokumentowanie zdarzenia mającego miejsce na terenie Sali zabaw, którego konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu korzystającego z atrakcji dziecka na skutek złego stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń wymaga formy pisemnej zawierającej opis zdarzenia, wskazanie świadków, kopię paragonu wejścia na teren Sali zabaw, a także dokumentację fotograficzną wyrządzonej szkody i urządzeń. Protokół zdarzenia musi zostać obligatoryjnie podpisany przez obie strony (przedstawiciela Sali zabaw oraz opiekuna dziecka).
 20. Prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach, gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności.
 21. Na teren Sali zabaw nie będą wpuszczane osoby stanowiące zagrożenie dla innych konsumentów np. osoby z widocznymi oznakami infekcji wirusowych i bakteryjnych, czy też chorób zakaźnych.
 22. Osoby mające problemy zdrowotne korzystają z Sali zabaw na własną odpowiedzialność.
 23. Za rzeczy pozostawione na terenie Sali zabaw poza szatnią firma nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Na terenie Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i wprowadzania zwierząt.
 25. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu wynikające ze zdarzeń losowych, typu: przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody etc.
 26. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.